Yatırım Teşvik Belgesi Kapatmak İstiyorum

Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi (Belge Kapatma)

Teşvik belgesi tamamlama vizesi, yatırımcıların devlet tarafından sağlanan teşviklerden faydalanabilmesi için yatırımlarını belirli bir süre içinde tamamlamaları gerektiğini ve bu tamamlanma durumunun resmi olarak teyit edilmesi sürecini ifade eder. Bu süreç, yatırımcıların teşvik belgesinde belirtilen yatırımın tamamlandığını ve ilgili şartların yerine getirildiğini resmi makamlara bildirmeleri gerektiği bir dönemi kapsar. Yatırımın tamamlanmasının ardından, yatırımcılar belirlenen süre zarfında veya bu sürenin uzatılması halinde ek süre sonunda, teşvik belgesini düzenleyen merciye veya doğrudan Bakanlığa başvurarak tamamlama vizesi almak zorundadırlar.

Başvuru yapılmazsa, Bakanlık kendi başına işlemleri başlatabilir. Tamamlama vizesi, yatırımın belirtilen kriterlere uygun olarak tamamlandığını ve yatırımcının teşviklerden yararlanma hakkını resmen kazandığını onaylar. Bu süreç, ekspertiz raporları ve gerekli belgelerin incelenmesiyle, yatırımın gerçekleşme değerlerinin doğrulanması ve ilgili teşvik belgesine tamamlama vizesi şerhinin eklenmesiyle sonuçlanır. Tamamlama vizesi işlemleri, yatırımın başarılı bir şekilde tamamlandığını ve devlet desteklerinden yararlanma sürecinin resmi olarak kapatıldığını gösterir. Bu, hem yatırımcılar hem de devlet açısından, teşvik sistemlerinin etkin kullanımını ve yatırımların belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlayan kritik bir adımdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri

Yatırımcılar, teşvik belgesi için belirlenen veya uzatılan sürenin bitiminden sonraki altı ay içinde, belgeyi verdiren kurum ya da Bakanlık nezdinde tamamlama vizesi için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu zaman dilimi içerisinde başvuru yapılmazsa, Bakanlık kendi inisiyatifiyle tamamlama vizesi sürecini başlatabilir. Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda, yatırımın tamamlanması ve vize işlemleri için yatırımın yapıldığı ilin Valiliğini, ilgili odaları veya bankaları yetkilendirebilir.

Eğer ekspertiz işlemleri Bakanlıkça gerçekleştirilecekse, yatırımın yapıldığı yerde inceleme yapmak üzere Bakanlıktan iki ya da üç uzman görevlendirilir. Valilik, oda veya bankanın yetkilendirilmesi durumunda, tamamlama ekspertizi ve vize işlemleri, bu kurumların kadrolu personeli olan iki uzman ve yatırımcının belirleyeceği Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından yapılan inceleme sonucunda birlikte hazırlanacak "Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu"na dayanarak ilgili kurum tarafından da gerçekleştirilebilir.

Yetkilendirilen kurum tarafından yapılan ekspertiz işlemlerinin sonucunda, yatırımın gerçekleşme değerlerini içeren tamamlama vizesi notu, ilgili kurum tarafından doğrudan teşvik belgesi üzerine işlenir ve Bakanlık bilgilendirilir. Tamamlama vizesi işlemleri kapsamında, ekspertiz raporuna dayanarak hazırlanan dokümanlar, teşvik belgesinin onaylı bir kopyası, ithal edilen ve yerli makine/teçhizatların orijinal listeleri, gerçekleşen değerlere göre onaylanmış yeni listeler ve döviz ile kredi kullanım formunun orijinali, nihai onay için bir ay içinde Bakanlığa iletilir. Bakanlık, tamamlama vizesi işlemlerini onayladığında, yatırımcıya ve ekspertiz işlemini gerçekleştiren kuruma bilgi verilir.

Fon veya bütçe kaynaklı kredi veya faiz desteği sağlayan teşvik belgeleri için tamamlama vizesi işlemleri, ekspertiz raporu ilgili kurum tarafından Bakanlığa iletildikten sonra Bakanlık tarafından yapılır.


Önemli: Sizde sorun yaşamadan yatırım teşvik belgenizi kapatmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Tamamlama Vizesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar  

* Dilekçe

Temsil ve ilzama sahip yetkililerce imzalı – Örneği tarafımızca gönderilecektir.

* Yatırım Teşvik Belgesi ve Döviz Kullanım Belgesi

Belge asılları.

* Yatırım Takip Formu

Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren belge (Tarafımızca hazırlanacaktır)

* İthal Makine ve Teçhizat Listesi

Belge aslı

* Yerli Makine ve Teçhizat Listesi

Belge aslı

* Gümrük Beyannameleri

Fotokopi nüshaları

* Kredi Kullanılıp Kullanılmadığına Dair Taahhütname

- Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair yönetim kurulu kararı (Noter onaylı) ve bu Karar’a istinaden tanzim edilecek taahhütname (Temsil ve ilzama sahip yetkililerce imzalı)

- Kredi kullanılmış ise bankalardan alınacak yazı asılları

* YMM Onaylı Liste

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, yatırım indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste

* SGK Borcu Yoktur Yazısı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı

* Harcamalarla İlgili Fatura Dökümü

Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (Tarafımızca hazırlanacaktır)

* İmza Sirküleri

Noter tasdikli

* Gerçekleşen Harcama Listeleri

Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (Tarafımızca hazırlanacaktır)

* Varsa Teşvik Belgesindeki Özel Şartların Yerine Getirildiğine İlişkin Bilgi ve Belgeler

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin

Bu site çerezler kullanmaktadır.