Global Danışmanlık Hizmetlerimiz

Jit Danışmanlık Şirket Profili

İşletmeler ya da kurumlar, bilgi ve tecrübeye, gerek mevzuat gerekse teknolojik açıdan ihtiyaç duyarlar. En kısa yoldan bu tecrübe ve bilgi birikimine ulaşmak ise işletmeler için hem zaman hem de maddi olarak fayda sağlar.

JİT DANIŞMANLIK olarak tüm bu süreçlere adapte olabilmek, dikey veya yatay uzmanlık alanlarında mevcut ihtiyaçları karşılayabilmek, hatta işletmelerin ve kurumların bu süreçlerdeki sektörel, mali veya teknik yönelimlerde ihtiyaç duydukları uzmanlık desteklerini karşılayabilmek için kaliteden ödün vermeden sahip olduğu sorumluluk bilinci ile tüm paydaşlarımıza hizmet vermekteyiz.

JİT  bünyesinde yer alan JİT DANIŞMANLIK; işletmelerin coğrafi konumlarına ve ölçeklerine bakmaksızın ulusal ve uluslararası pazarda rakiplerine üstünlük sağlayabilmeyi hedeflerken, müşterileri için de geniş hizmet yelpazesi, konusunda tecrübeli, yetkin ve kıdemli uzman personelleri ile tüm gerekli desteği sağlar. Aynı zamanda, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanılan hibe fonlarından faydalanabilme desteği, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için proje yönetimi ve var olan süreçlerin daha hızlı, etkin ilerlemesinde aktif olarak önemli bir rol üstlenmektedir.

JİT DANIŞMANLIK; alanında yetkin ve deneyimli uzman kadrosu ile birçok ulusal ve uluslararası hibe programlarının planlanması, koordinasyonu, başlatılması, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve raporlanması süreçlerinde destek vermektedir. Bu kapsamda işletmeniz aşağıdaki hizmet alanlarında destek alabilir;

 1. Proje Yönetim Desteği,
 2. Proje Pazarına Giriş,
 3. Proje Posteri Oluşturma Desteği,
 4. Farklı Çağrılarda Proje Fikrinin Oluşturulması ve Anonslaştırma Süreç Desteği,
 5. ITEA Platformu Kullanım Desteği,
 6. Konsorsiyum Oluşturma Desteği,
 7. Çağrılara Özgü Proje Kapsam Hedeflerinin, Fırsatların ve Risklerin Netleştirilmesi,
 8. Proje İnovasyonunun Belirlenmesi,
 9. Proje İş Paketlerinin Oluşturulması,
 10. Proje İş Planının Proje Faaliyetlerine Uygun Olarak Oluşturulması,
 11. Proje Kaynaklarına Ait Gider Kalemlerinin Oluşturulması ve Planlanması,
 12. Finansal Kaynak Planlanması Desteği,
 13. Proje Efor Dağılımı Hesaplama Desteği ,
 14. Proje Ana Çıktılarının Oluşturulması Desteği,
 15. 1509 TÜBİTAK Proje Öneri Dosyası Oluşturma Desteği (İş Paketleri, Bütçe, Ana Çıktılar, Adam-ay Hesaplamaları, vb.)
 16. Hakem Değerlendirme Süreç Desteği,
 17. Hakem İzleme Süreç Desteği,
 18. Proje Sözleşmelerinin Oluşturulması ve Takibi ,
 19. Proje Çıktısının Uygulamaya Alınması Desteği,
 20. Girişimcilik Geliştirme Destekleri,
 21. İşletme Geliştirme,Büyüme ve Globalleşme Destekleri,
 22. İş Birliği Destek Programları,
 23. KOBİGEL Destek Programı,
 24. AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri,
 25. Stratejik Ürün Destek Programları,
 26. Yurtdışı Pazar Destekleri,
 27. Kuluçka Merkezi Destekleri,
 28. Proje Sonuçlandırma Desteği

Danışmanlık hizmet kalemlerimiz, aşağıda tanımlanan tüm programlar için her sektörde faaliyet gösteren firmalara sunulabilmektedir.

Türkiye’de Proje Hizmetleri

Türkiye’de Ulusal   ve  Uluslararası  Hibe Programları    Danışmanlığı

Ulusal ve Uluslararası hibe destek programlarında tüm kurum ve kuruluşların Ar -Ge yönünü ortaya çıkarmak, daha da güçlendirebilmek ve farklı programlarda tanınır olmalarını sağlayabilmek adına pazar odaklı ürün ve süreç geliştirmeye yönelik

projelerin desteklendiği birçok EUREKA programları bulunmaktadır. JİT DANIŞMANLIK; bu programlardan ITEA, Euripides, Celtic-Next, Eurogia kümeleri; diğer uluslararası hibe programlarından ise Horizon , ECSEL, Eurostars, UNDP, Dünya Bankası, IPA ve ayrıca; ulusal hibe destek programlarından ise TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurum teşvikleri için belirlenen hedeflere yönelik tanımlanacak kapsamlar ile ilgili planlama, yürütme, koordine etme, sonuçlandırma ve raporlama süreçlerinin projelendirme aşamalarında tüm süreçleri başarı ile yöneterek paydaşlarımıza ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Türkiye’de Uluslararası   Hibe  Programları Danışmanlığı

Türkiye’de ITEA

ITEA, Yazılım sektöründe endüstri odaklı uluslararası bir Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik (Ar-Ge) proje çağrılarını içermektedir. ITEA, aynı zamanda dünya çapında birçok ülkeyi kapsayan Ar-Ge iş birliklerine yönelik ülkeler arası bir ağ olan EUREKA’nın bir küme programıdır. Farklı ülkeler ile güçlü konsorsiyumlar kurmak için çeşitli sektörlere hitap eden proje fikirleri anonsu yapılmaktadır. Her firma kendi yetkinlikleri ve yenilikçi katkıları ile proje konsorsiyumlarına dahil olabilmektedir.

Türkiye’de Euripides

Euripides Hibe programı; akıllı sistemler için Ar-Ge projelerine teşvik eden EUREKA alt kümesidir. KOBİ’ler, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri ve kullanıcı kuruluşlarından oluşan geniş başvuru yelpazesine sahip Euripides, iç içe geçmiş ve uyarlanmış sistemlere kadar tüm elektronik sistem entegrasyonu değer zincirini kapsar. Akıllı sistemler konusunda Belediye, AVM,  Cezaevleri, AFAD  gibi birçok farklı kurum ve kuruluşlara çözümler   ve projeler geliştirmiş alanında tecrübeli yetkin mühendislerimiz ile Euripides Hibe danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Türkiye’de Celtic Next (Celtic Plus)

EUREKA’nın alt kümelerinden olan CELTIC; (Cooperation for a sustained European Leadership in Telecommunication) Avrupanın telekomünikasyon liderliği işbirliğidir. Ağ yapıları, veri madenciliği, dijital çözümler, iş ve toplumsal sorunları üzerine temel çalışma alanları vardır. JİT DANIŞMANLIK; danışmanlığını üstleneceği firmaların yeterliliklerine ve ihtiyaçlarına göre açılan çağrılara başvuru için firma adına yönlendirme ve süreç takiplerini gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de EUROGIA

EUROGIA2020, uluslararası projelerde yer alan işletmeleri, araştırma merkezlerini ve üniversiteleri destekleyerek Avrupa rekabet gücünü artırmak için 1985 yılında başlatılan, merkezi olmayan hükümetler arası bir girişim olan EUREKA ağının bir kümesidir.

EUROGIA2020’nin hedefi, düşük karbonlu enerji teknolojilerinde yenilikçi projeler geliştiren uluslararası ortaklıkları desteklemek ve teşvik etmektir. JİT DANIŞMANLIK; danışmanlığını üstleneceği firmaların yeterliliklerine ve ihtiyaçlarına göre açılan çağrılara başvuru için firmalar adına yönlendirme ve süreç takiplerini gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de Dünya Bankası

Dünya Bankası, ikinci dünya savaşı sonrası kurulmuş, ülkeler arası kalkınma farklılıklarının azaltılması için gelişmekte olan ülkelere hibe ve/veya kredi vererek fonlayan bir kalkınma bankasıdır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki alt yapı yatırımlarından sosyal kalkınmaya kadar birçok projeye destek vermektedir. 189 üyesi, 130 merkezde ofisi olan bankanın, sürdürülebilir çözümler sunmak üzerine inşa edilmiş 5 farklı kuruluşu (IBRD, IDA, IFC, MIGA ve ICSID) bulunmaktadır. Kalkınmanın her alanında, çok çeşitli finansal ürünler ve teknik yardım desteği sağlayan banka, kuruluşundan bu yana 12.000 projeyi finanse etmiştir. Sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve özel sektöre hibe desteği sağlayan bankanın finansman desteğinden faydalanmak isteyen firmalara özelleştirme çalışmaları ile farklı projelerin geliştirilmesi noktasında JİT DANIŞMANLIK öncülük etmektedir.

Türkiye’de HORIZON 2020

Horizon 2020; kuruluşlara yüksek bütçeli finansman kaynağı ile toplulukların; siyasi, bilimsel ve kültürel açıdan güçlendirilmesini amaçlayan Ar-Ge ve inovasyon projelerine yönelik fon desteği sağlayan bir Avrupa Birliği çerçeve programıdır. Destekleyeceği proje ve programlara, belirtilen araştırma görevlerini geliştirme ve yürütmeye yetkin, gerçek veya tüzel kişiler tarafından başvuru yapabilmektedir. JİT DANIŞMANLIK olarak Avrupa Birliği üyeleri ve aday üye ülkelerle beraber yürütülen Horizon 2020 hibe desteği programına, detaylı bilgilendirme ile projelendirme faaliyetlerinin tüm süreçleri için destek sunmaktayız.

Türkiye’de UNDP

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP); yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizliklerin ve dışlanmanın azaltılması amacı ile çalışmakta olup; ülkelere sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için politikalar, liderlik becerileri inşa etme konularında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Türkiye’deki kamu kuruluşlarına “Proje Uygulama Desteği” sağlayan kurum, özel sektörle işbirliği yaparak Türkiye’deki girişimciliğin geliştirilmesi, girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması ve Bilişim sektöründe özellikle internet kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışmaktadır.

JİT DANIŞMANLIK; bu konuda yapılan çalışmaları destekleyen programın içeriklerinin firmaya uygunluğunun tespiti noktasında, firmanın ihtiyaç ve  yetkinliklerine  göre  açılan çağrılara başvuru işlemlerinin yapılması, projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi aşamalarında uzman kadrosuyla birlikte tüm süreçlerde aktif bir şekilde rol üstlenmektedir.

EUROSTARS

Eurostars; herhangi bir sektör veya teknoloji alanı gözetmeksizin AR-GE odaklı Kobi  ve büyük işletmelerin projelerini destekleme odaklı bir kümedir. Bu programa sunulan projeler 1509 kapsamında maksimum 36 aylık süre ile, firma ölçeklerine uygun olarak

%60 veya %75 oranlarda desteklenmektedir. JİT DANIŞMANLIK; engin tecrübesine dayanarak firmanızın gerçekleştirmek istediği projeleri, Eurostars da açılan uygun çağrılara yönlendirerek, proje boyunca gerekli desteği ve yönlendirmeleri gerçekleştirmektedir.

ECSEL

ECSEL (Electronics Components and System for European Leadership), Ufuk 2020 kapsamında desteklenmektedir. Ürüne dönüşmesi muhtemel, teknolojik olgunluk seviyesi yüksek olan projelerin desteklendiği ECSEL projelerinde Türkiye’de yer alabilmektedir. İki aşamalı gerçekleşen ECSEL proje başvuru süreçlerinin tüm detaylarına hâkim uzman kadromuz, ihtiyacı olan firmalara danışmanlık hizmeti konusunda hazırdır.

IPA

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) ile, Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu fonların amacı, Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartları ile uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve reformların uygulanması için gerekli olan kapasitelerin oluşturulmasını sağlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda JİT DANIŞMANLIK; her türlü inovasyon çalışmalarını projelendirerek desteklenmesini sağlamada hibe desteği verecek bu kurumun çağrılarına uygun olarak proje oluşturma, analiz, planlama yürütme, raporlama ve tamamlama konularında destek sunmaktadır.

Türkiye’de Ulusal  Hibe   Programları Danışmanlığı

Türkiye’de TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB özel sektörlerde çeşitli sektörlere hizmet veren kuruluşların inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile farklı destek programları sunmaktadır. JİT DANIŞMANLIK; başarılı proje fikirlerinin kuruluşlara uygun olarak yayınlanan hibe programlarına sunulması ve sonuçlandırılması aşamalarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Türkiye’de KOSGEB

JİT DANIŞMANLIK; KOSGEB (T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), tarafından KOBİ’ler için sunulan destek programlarının tespiti, firma yetkinliklerine uygunluğu, başvuru aşamalarında isterlerin listelenmesi, gider kalemlerinin oluşturulması ve açılan farklı destek türlerinin takibi aşamalarında konusunda uzman personellerimizle sunacağı danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Türkiye’de Yönetim Hizmetleri

Türkiye’de Proje Yönetim Ofisi Hizmetleri (PMO)

Hedeflenen bir işi gerçekleştirmek, dijital dünya ile birlikte planlı ve programlı ilerlemek tüm firmalar için büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir.  JİT DANIŞMANLIK olarak; Proje  Ofisi Hizmetleri alanında yetkin kadrosu ile kuruluşunuzun proje yönetimi hakkında yönlendirilmesi, kurumsal hafızanın şirket bünyesine adapte edilmesi, proje hedeflerinin amacına uygun şekilde ilerletilmesinin sağlanması, projelerin önem sıralarına göre önceliklendirilmesi, kaynakların şirketin stratejik hedeflerine uygun projelere göre dağıtılması ve ayrıca kuruluşun projelendirmek istediği her türlü fikri ya da sağlamak istedikleri hizmetleri; Ar-Ge vizyonu kriterlerinide de göz önünde bulundurarak ortaya çıkabilecek işlem basamakların tüm aşamalarında firmaların yanında olarak kaliteden ödün vermeyen yaklaşımımızla danışmanlık hizmeti vermekteyiz

Türkiye’de Proje Yönetim  Danışmanlığı

Her sektörde sonuç odaklı ve hedeflere göre benzersiz ürün / hizmet çıkarmak için sarf edilen efor, proje olarak değerlendirilir. Proje yönetimi, sonuç odaklı tüm hizmetlerin başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun planlanması, başlatılması, yürütülmesi, izlenmesi, kontrolü, entegrasyonu, tedarik süreci, kaynak planlaması, iletişimi, kalitesi, risk ve paydaş yönetimi, sözleşme süreçleri gibi birçok yönetim kalemlerini içermekte olup, tüm kuruluşlar için büyük önem arz etmektedir. Proje yönetim danışmanlığının kuruluşunuza sağlayacağı avantajlar;

 • Proje ekibi ile işbirliği geliştirmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Proje portföyünün inovatif tarafını güçlendirmek,
 • Projeyi iş stratejisi ile uyumlu hale getirmek,
 • Kısa ve uzun vadeli risk yönetimini sağlamak,
 • Proje genelinde yönetimsel verimliliği artırmak,
 • Doğru kaynak yönetimi ile zaman, maliyet ve işgücü dengesini sağlamak.

Türkiye’de PMI / PMP Süreç Danışmanlığı

Şirketlerin iş kararlarını en iyi şekilde verebilmeleri için yardımcı olan beceri ve bilgi yönetimi, Proje yönetim süreçlerini içermektedir. Proje yönetimi; işin / hizmetin planlanmasından tamamlanmasına kadar yürütülmesi aşamalarında liderlik ve gözetim vasıflarına ihtiyaç duymaktadır. Farklı sektörlerde hizmetler sunabilmek için proje yönetimi sertifikasyonu ve eğitimleri ilk isterlerin başında gelmektedir.

PMI / PMP hizmetleri danışmanlığının kuruluşunuza sağlayacağı avantajlar;

 • Liderlik özelliği,
 • Önemli süreçlerde aksiyon alabilme kabiliyeti,
 • Stratejik kararlar alarak yönetimin sağlanması,
 • İhale ve iş alımlarında bir adım önde olma avantajı,
 • Akademik erişim yetkisine sahip olma,
 • Ücretsiz global webinar erişimi yetkisi,
 • Kazanç artırımı,
 • Müşterinin isteklerine uygun ürün çıkarabilmek,
 • Doğru yönetim yapabilmek,
 • Doğru planlama yapabilmek,
 • Kaynak planlamasını yapabilmek,
 • Proje risklerini tespit edebilmek ve gerekli aksiyonları oluşturabilmek,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak.

Türkiye’de Müşavirlik Hizmetleri

Herhangi bir projenin belirlenen planlara ya da sözleşme kriterlerinin kapsamına uygun olarak üstleneceği tüm hizmetleri bilgi, eğitim, deneyim ve beceri ile doğru ve zamanında yerine getirilmesine ve ayrıca denetlenmesine yardımcı olan kişiler müşavir olarak tanımlanmaktadır. Müşavir, tüm bilgi birikimini müşterinin kazanımlarının artması yönünde kullanır. Rekabet gücünün her geçen gün artmasından kaynaklı üreteceğimiz yeni bir projeyi / işi eksiksiz ve doğru yapabilmek, iş dünyası tarafından aranan ve talep edilen en temel kriterlerindendir. Bu bağlamda müşavirlik hizmetleri, firmaların ihtiyaç listelerinin başında gelmektedir. Müşavirlik hizmetleri danışmanlığının kuruluşunuza sağlayacağı avantajlar;

 1. Gerçekleştirilecek işin teknik şartname hazırlanma süreci,
 2. Teknik değerlendirme süreçleri,
 3. Kontrol adımlarının çıkarılıp gerçekleştirilmesi,
 4. Gerçekleştirilecek işin programlarının çıkarılması,
 5. İşin gerçekleştirilmesinde takip edilmesi gereken prosedür sürecinin takibi,
 6. Çıkarılan tüm çalışmaların derlenmesi,
 7. Teknik kontrolünün yapılması,
 8. Paydaşlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlanması,
 9. Saha takibi ve kontrollerinin yapılması,
 10. Teknik toplantıların organize edilmesi ve takibinin sağlanması.

Türkiye’de Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri; kuruluşların performansını yüksek tutarak  verimliliklerini  en üst düzeye çıkarmak ve gider maliyetleri azaltmak konusunda birçok avantaj sağlar. Bu hizmet, projelerin yaşam döngüsü boyunca etkin bir şekilde çalışarak firmalara uzmanlık getiren temel avantajları (hızlı, etkili ve opsiyonel verimlilik gibi) da sağlamış olur. Bu hizmeti alan firmalar yönetim, performans, verimlilik ve inovasyon katma değerini teknolojinin de yardımıyla arttırmaktadır. JİT DANIŞMANLIK Mühendislik Hizmetleri; Bilişim sektöründeki kuruluşlara, teknolojik çağın getirdiği avantajları da kullanarak gelişmeleri, yenilenmeleri, şirket bünyesindeki hedeflenen çözümlere ulaşabilmeleri ve yönetim kalitesinin yükseltilmesi aşamalarını, doğru tahmin ve talep odaklı çalışma prensibi ile sunar.

Mühendislik Hizmetleri Danışmanlığının Kuruluşunuza Sağlayacağı Avantajlar;

 1. Yönetim kalitesinin artırılması,
 2. Verimlilik artışı sağlanarak satış portföyünün genişletilmesi,
 3. Etkin ve sonuç odaklı çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 4. Sektöre uygun teknoloji kullanımı ile hizmetlerin ortaya çıkarılması,
 5. Tasarım hizmetlerinin sunulması,
 6. Entegrasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 7. Kalibrasyon hizmetlerinin yapılması.

Türkiye’de Alan Uzmanı Desteği

Geniş hizmet yelpazemiz sayesinde, müşterilerimizin çıkarlarını göz önünde bulundurarak proje ya da hizmet bazlı geliştirilecek iş kalemlerinde; eğitim, tecrübe, yetkinlik ve kıdeme sahip alan uzmanı desteği, firmaların ihtiyaç duyduğu sektörde ve istenilen periyotlara göre verilebilmektedir.

Bu bağlamda alan uzmanı desteği ile kuruluşunuzun edineceği kazanımlar:

 1. Doğru personelin doğru pozisyona konumlandırılması,
 2. Kullanılacak teknolojiye hâkim uzmanlar ile çalışılmasının sağlanması,
 3. Yetkin personel arayışı için zaman kaybının minimum seviyelere indirgenmesi,
 4. Deneyimli personel ataması ile ortaya çıkabilecek risklerin azaltılması,
 5. Talepleri ve beklentileri karşılayacak şekilde uzman desteğinin sağlanarak, alanında yetkin kişilerle çalışma fırsatlarının yaratılması.

Türkiye’de Akademik Danışmanlık

Şirketler, ulusal ve uluslararası iş birliği katılımlarında, yetkin olmadıkları ya da daha fazla yetkinlik kazanmak için bilimsel anlamda danışmanlık desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Olası iş birliklerinde görev yapmak üzere bilimsel doygunluğa sahip, akademik kariyerinin yanı sıra yeni teknolojileri her daim takip eden ve kullanan akademik danışmanlar ile sonuç odaklı ilerlenebilmektedir.

Akademik Danışmanlığın kuruluşunuza sağlayacağı avantajlar;

 1. Sektörde proje geliştirme deneyimine sahip akademisyenler ile çalışmak,
 2. Rekabet gücü açısından yayınlanan makaleler hakkında bilgi edinmek,
 3. Sunulacak fikirlerin akademik bilgi ile güçlendirilmesini sağlamak,
 4. Bilimsel aşamalara uygun ilerlemek,
 5. Kalite anlayışından ödün vermeden yüksek verimli projeler ortaya çıkarmak.

Türkiye’de Kurumsal Kaynak Planlama Danışmanlığı

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP); kuruluşların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi, uyumluluk ve tedarik zinciri yönetimi, üretim planlamaları vb. gibi iş faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları bir yönetim sistemidir. Kuruluşların parçadan bütün oluşturma süreçlerinin dijitalleştirilerek ve tüm faaliyetlerin birbirleri ile olan bağlantısının başından sonuna kadar yürütülerek yönetilmesi gerekmektedir. Tüm süreçlerin içinde yoğun bir bilgi akışı bulunmakta olup, bu bilgilerin kontrollü bir şekilde işletilmesi ve yönetilmesi için kurumsal kaynak planlama ihtiyacı kaçınılmaz olacaktır.

Kurumsal Kaynak Planlama Danışmanlığı ile kuruluşunuza sağlayacağı avantajlar;

 1. Müşteriler ile daha etkin ve doğru iletişim kurulabilmesi,
 2. Kaliteli hizmet anlayışının sağlanması,
 3. Müşteri ilişkilerinin etkin olarak yönetilmesi,
 4. Şirket içi süreçlerin daha kontrollü yürütülmesi ve takibinin sağlanması,
 5. Satış potansiyel hacminin artırılması,
 6. Kontrollü raporlamanın yapılabilmesi,
 7. Müşteri taleplerinin şeffaf bir şekilde karşılanabiliyor olması,
 8. Proje detaylarının erişilebilir olması,
 9. İşletme içindeki insan kaynakları süreçlerinin başarıyla yönetilmesi,
 10. Şirket için kargo ve arama bilgilerinin kayıt altına alınması,
 11. Şirket içi faaliyetlerin (toplantı, eğitim, vb..) kayıt altına alınarak düzenlenebilmesi,
 12. Dijital arşivin oluşturulabilmesi,
 13. Firma içi atamaların gerçekleştirilmesi,
 14. Müşteri talepleri doğrultusunda satış ve analiz ihtiyaçlarının daha sağlıklı bir şekilde planlanması,

- Personel performanslarının takibinin yapılabilmesi.

Türkiye’de İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Departmanı; firmalarda idari kadro ile çalışanlar arasındaki iletişim görevini üstlenen bir köprü olmasının yanı sıra, firma hedefleri doğrultusunda tecrübeli personel seçimlerinin yapılması ve mevcut personelin gerekli yetkinliğe ulaşabilmesi için ilgili süreçlerin işleyişini ve takibini sağlar. Kuruluşların rekabet ortamında tanınır olmalarını sağlayan temel faktörlerin başında şirket vizyon ve misyonuna uygun yetkin personelleri barındırması büyük önem arz etmektedir.

İnsan Kaynakları danışmanlığının kuruluşunuza sağlayacağı avantajlar;

 1. Teknolojiye hâkim deneyimli personel istihdamı sağlamak,
 2. Uygun platformlar için ilan metni düzenlemek,
 3. Mülakat süreçlerinin yönetilmesi,
 4. Oryantasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 5. Personel sözleşmelerinin oluşturulması,
 6. Personel bazlı zimmet kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması,

- Personel izinlerinin yasal mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,

 1. Çalışanların motivasyonlarını artırmaya yönelik aktivitelerin yapılması,
 2. Çalışanların performans ölçümlerinin yapılması.
 3. Personel işe giriş işlemlerinin şirket içi ve resmi kaynaklar bazında yürütülmesinin sağlanması,

Türkiye’de Danışmanlık Hizmetleri

Sertifikasyon Danışmanlığı

“Rekabet piyasasında yetkinlik belgeleri her zaman firmanızın bir adım önde olmasını sağlar. “

İşletmelerinin iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlayan, müşteri beklentilerini karşılayacak ve aşacak ürün ve hizmetler sağlamalarına yardımcı olan dünyada kabul görmüş standartların, işletmenizde aktif olarak uygulanmasını sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, yerinde ziyaretlerle belirlenen sertifikasyonlara ulaşmak için sürecin her adımında sizinle birlikte çalışır. Programlar size proje planları, proje kontrol listeleri, düzenli danışman çağrıları, belge geliştirme, inceleme faaliyetlerini ve çok daha fazlasını sunar.

Türkiye’de MİLLİ / NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi

MİLLİ / NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi; Bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğunu belirten belgedir. Tesis Güvenlik Belgesini, özellikle Harp Silâh ve Mühimmatı Sanayi Listesi´nde yer verilen projelere başvuru yapmak isteyen, Türk Silahlı Kuvvetlerine Savunma Sanayi ile ilgili silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedarik hizmetlerini vermeyi amaçlayan ve Harp sanayi hizmetleri sunan firmaların alması zorunludur.

Hizmet kapsamı;

 1. Ön denetim öncesi hizmetleri için tesis fiziki yapısının kriterlere uygun olarak düzenlenmesi,
 2. TEMPEST raporu için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi desteği (TÖGEK El Kitabı ve Ekleri),
 3. Zorunlu başvuru belgelerinin hazırlanması,
 4. Özel Güvenlik İzin Belgesi Başvurusu,
 5. Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) Başvurusu,
 6. NATO GİZLİ Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) Başvurusu,
 7. MİLLİ GİZLİ Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) Başvurusu,
 8. Başvuru sonrası denetleme hazırlığı desteği,
 9. Detaylı denetleme brifinginin hazırlanması,
 10. Eğitim planlamaları ve sürelerinin yapılması,
 11. Sürdürülebilirlik için personel eğitimlerinin verilmesi hususlarını içermektedir.

Türkiye’de Üretim İzin Belgesi

Üretim İzin Belgesi Kuruluşlara, 5201 sayılı Kanun kapsamında üretim yapabilmeleri için, Denetim Heyeti vasıtasıyla yapılacak denetimler sonucunda Millî Savunma Bakanının onayı ile verilen izne müteakip, Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı tarafından tanzim edilen belgedir.

Savunma sanayi alanında faaliyet göstermek üzere iş değişikliği yapmak veya alt yüklenici olarak çalışmak isteyen kuruluşlar, Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamından izin alırlar. Üretimi destekleyici nitelikteki hizmet üretimi kapsamına giren, malzeme taşıma, sigorta gibi üretime yardımcı faaliyetler için Üretim İzin Belgesi alınmasına gerek yoktur. Eğer kuruluş kontrole tabi listede yer alıyor ve Üretim İzin Belgesi gerekiyor ise önce Tesis Güvenlik Belgesine sahip olması beklenir.

Hizmet kapsamı:

 1. Kapasite raporu ile ilgili başvuru süreçlerinin yapılması ve takibi,
 2. MSB. Kontrole Tabi Malzeme Listesinden malzeme / ürünün tespit edilmesi,
 3. Zorunlu belgelerin hazırlanması hizmeti,
 4. Ön inceleme ile ilgili başvuru izleme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 5. 2 nüsha protokol metninin hazırlanması,
 6. Kuruluş izin başvuru süreçlerinin yapılması,
 7. Üretim izin belgesi başvuru süreçlerinin yapılması,
 8. Denetim desteğinin verilmesi,
 9. Denetim olumlu olur ise belgenin temin edilme süreçlerinin gerçekleştirilme hizmetlerini İçermektedir.

Türkiye’de TS ISO / IEC 15504 SPICE

SPICE; Kuruluşların bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yapacakları yatırımlarda TS ISO / IEC 15504 SPICE belgesini zorunlu hale gelmiştir. Kuruluşların iç süreçlerine ve projelerine ait analiz, takip, kontrol, yönetim, eğitim, değerlendirme, ölçümler ve raporlama süreçleriyle ilgili tüm iş adımlarının gerçekleştirilmesi aşamalarında JİT DANIŞMANLIK olarak sağlamış olduğumuz hizmet kalemlerimiz aşağıdaki gibidir:

Projelerin SPICE uygunluğu için gerekli analizlerin, planlamaların ve organizasyonların yapılması,

 1. Kuruluşların iş analizlerinin ve akışlarının çıkarılması,
 2. Satın alma süreç grubu destekleri,
 3. Tedarik süreç grubu destekleri,
 4. Mühendislik süreç grubu destekleri,
 5. Operasyonel süreç grubu destekleri,
 6. Destek Süreç grubu destekleri,
 7. Yönetim Süreç grubu destekleri,
 8. Süreç geliştirme süreç grubu destekleri.

Türkiye’de CMMI

CMMI (Capability Maturity Model Integration) – Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu; yazılım projeleri süreçlerinde maliyet, zaman, planlama ve performans gibi süreçlerin işletilmesi, iyileştirilmesi ve uyarlanması aşamaları için dünyada önemli bir model olarak tanınmaktadır.

Hizmet kapsamı ;

 1. Fizibilite çalışması desteği,
 2. Projelerin CMMI uygunluğu için gerekli analizlerin, planlamaların ve organizasyonların yapılması,
 3. Firma içi organizasyon ve proje organizasyon desteği,
 4. Süreçlerin dokümantasyon faaliyetleri desteği,
 5. İyileştirme faaliyetleri için gerekli tespit ve düzenleme desteği,
 6. Süreçler ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi desteği,
 7. İç denetim süreçleri desteği,
 8. Tüm iş kalemleri ile ilgili yönetim faaliyetleri desteği.

Türkiye’de TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri

TSE Hizmet belgelendirmesi, tüketiciye sunulan hizmetlerin, üretim ya da faaliyet alanlarıyla ilgili Türk Standartlarına veya kriterlerine uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. TSE tarafından belirlenmiş farklı üretim ya da hizmet alanlarına özel farklı standartlar mevcuttur. Bu standartlara göre üretimin ya da hizmetin uygulanması TSE tarafından denetlendikten sonra, uygunluğun tespit edilmesi durumunda ise kuruluşlara verilen belge Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Belgeyi 4077 sayılı tüketici ve rekabetin korunması kanununa göre garanti kapsamına giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşlar alabilir ayrıca sanayi ürünleri üreten işletmeler için de belgenin alınması zorunlu olarak kabul görülmüştür.

TSE belgesine sahip olmak;

 1. Kamu ve özel sektör ihalelerinde diğer firmalardan öne çıkabilme avantajı,
 2. -Hizmetin belirli sürede belirli kurallara uygun olarak verilmesi,
 3. Müşteri memnuniyet artışı,
 4. Hizmette güven ve itibar artışı,
 5. Pazara ulaşmada hız ve kolaylık sağlar.

Belgelerin aktifliği, TSE tarafından belirlenen aralıklarla kurumlar denetlenerek, belgelendirme şartları hala sağlanıyor ise geçerliliği devam edecektir.

Türkiye’de ISO 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001; Uluslararası standartlarda belge niteliğinde ve sektör gözetmeksizin her işletmede uygulanabilir. Kurumsal olarak zorunlu hale getirilen faaliyet alanları ise;

 1. İnternet servis hizmetleri veren,
 2. Uydu ve haberleşme alanında faaliyet gösteren,
 3. Altyapı işletmeciliği alanında faaliyet gösteren,
 4. Elektronik haberleşme alanında faaliyet gösteren,
 5. Görev ve imtiyaz sözleşmeleri imzalayan,
 6. Gümrük işlerinde önceliğe sahip olmak isteyen,
 7. Sanal mobil şebeke hizmetleri veren,
 8. Sabit veya mobil telefonlar alanında faaliyet gösteren,
 9. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren,
 10. Yazılım ve donanım hizmeti veren firmalar için zorunlu hale getirilmiştir.

Bilgi güvenliği belgesine sahip olmak, kurum bünyesinde bilgi güvenliği süreçleri yönetiminde avantaj sağlar. Bu belge, yukarıdaki faaliyet alanları dışındaki kurumlar için zorunlu olmamakla beraber; sahip olan kurumlara saygınlık ve prestij katmasının yanı sıra rekabet piyasasında güç katar.

Bilgi güvenliği kapsamında bu belgeye sahip olmayı hedefleyen firmaların belgelendirme süreçleri için JİT DANIŞMANLIK, ilgili yönetmelik ve detaylara hakim uzman kadrosu ile birlikte kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla hizmet vermektedir

Türkiye’de ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000-1; ; Uluslararası Hizmet Yönetimi Standardıdır. Çoğunlukla Bilgi Teknolojileri Hizmetleri ve tesis yönetimi için kullanılır. Bir kuruluşun Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi (ITSMS) süreçleri; kuruluşa şirket içi süreçleri bakımından avantaj sağlamakla birlikte öte yandan da kuruluşun uluslararası düzeyde olmasını sağlar. Bu standart; kuruluşlara, yönetilen hizmetlerin nasıl sunulduğunu ve hizmet düzeylerini nasıl ölçebileceklerini, performanslarını nasıl değerlendirebileceklerinin karşılaştırılması noktasında yardımcı olur. Sektör olarak Bilişim Teknoloji firmaları bu belgeyi alabilir. Bilişim teknolojilerine ait hizmet alımı yapılacak ihalelerde ISO 20000-1 belgesi şart koşulmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, e-fatura entegratörü olan firmalara bu belgeyi şart koşmaktadır.

Belgeye sahip olan firmalar;

 1. Firmanın IT yetkinliklerinin belgelenmesi,
 2. Müşteri ihtiyacına yönelik çalışmalarda net, doğru destek ve hizmet ile memnuniyet anlayışlarının sağlanması,
 3. Süreç yönetimi ile işlerin doğru yönetilmesi,
 4. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
 5. Hizmet sunumlarında rol ve yetkinliklerin belirlenmesi gibi birçok avantajlara da sahip olabilecektir.

Türkiye’de ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine kuruluşlar, şirket içi işleyişlerini belirleyecekleri hedefler ve stratejiler doğrultusunda yönetebilmek ve iyileştirebilmek için ihtiyaç duymaktadırlar. Kuruluşların iş portföylerine göre zorunlu olarak temin etmeleri gereken bir sertifikasyon da olabilmektedir. Bu bağlamda JİT DANIŞMANLIK olarak sunacağımız hizmet kalemlerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Kalite Yönetim Sistemi kurulumu için gerekli dokümantasyon ve altyapı çalışmalarının yapılması,
 2. Doküman yapısının oluşturulması ve yetki sistemleri için çalışma yapılması,
 3. Kalite El kitabının oluşturulması,
 4. Süreçlerin işletilmesi desteği (akışlarının oluşturulması),
 5. Personel eğitimlerinin verilmesi,
 6. Belgelendirme ile ilgili başvurusu ve denetimlerin gerçekleştirilmesi desteği,
 7. Mevcut sistemin analizi ve kalite yönetim sistemine geçiş için yapılacak işlerin planlanması.

Sektörden bağımsız olarak bu sertifikaya sahip olmak isteyen tüm firmalar, yukarıdaki destek kalemleri konusunda JİT DANIŞMANLIK firmamızdan hizmet alarak avantaj sağlayabilirler.

Türkiye’de ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001; Faaliyet alanlarına veya hizmet verilen sektörlere bakılmaksızın her tür organizasyon için tasarlanmış olup, çevresel etkinin ölçüldüğü ve iyileştirildiği konusunda şirket yönetimine, çalışanlara ve dış paydaşlara güvence sağlar.

 1. Çalışanların aktif katılımını ve liderlik katılımını,
 2. Paydaş güvenini ve şirket itibarını,
 3. Verimliliği artırıp maliyet düşürerek rekabetçi ve finansal bir avantajın yaratılmasını,

-Tedarikçileri de kuruluşun iç sistemine entegre ederek daha iyi çevresel performans edinilmesini sağlar. Bu standart, kuruluşun stratejik planlama süreçlerinde çevre yönetiminin artan önemi, liderlikten daha fazla girdi ve çevresel performansı artıran proaktif girişimlere daha güçlü bağlılık gibi önemli iyileştirmelerle yakın zamanda revize edilmiştir.

Türkiye’de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001; sektörü veya büyüklüğü ne olursa olsun bünyesinde işçi çalıştıran her işletme ve kuruluş için geçerli bir belge niteliğindedir. Bir kuruluşun mevcut yönetim süreçlerine entegre edilmek üzere tasarlanmış olup, ISO 9001 (Kalite Yönetimi) ve ISO 14001 (Çevre Yönetimi) gibi diğer ISO yönetim sistemi standartları ile aynı yüksek düzeyli yapıyı takip eder. ISO 45001, bir kuruluşun sürekli değişen bağlamını karşılamak için etkili olmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını sağlayan risk temelli bir yaklaşımı benimser.

 1. Bu belge ile kuruluş;
 2. İşyeri kazalarının minimum seviyeye indirgenmesi,
 3. Personel sirkülasyonunun azaltılması,
 4. Verimlilik artışının sağlanması,
 5. Gereksinimlerin karşılanma yetisi,
 6. İtibar artışı gibi avantajlara sahip olabilir.

Türkiye’de ISO 22301: İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 standardı ile bahsedilen İş sürekliliği kavramı ; herhangi bir işletmenin ya da bir organizasyonun sağlamış olduğu ürün, hizmet ve servislerinin akmasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür.

ISO 22301 Standardı ile kuruluşlar ; mevcut sistemlerindeki iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları ve olası beklenmedik olaylardan mevcut sitemlerini kurtarmaları için belgelendirmiş oldukları bir yönetim sistemini geliştirmek için ihtiyaç duyulan gereksinimleri belirtmektedir.

JİT Danışmanlığın sağlayacağı ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı ile kuruluşunuz;

 1. Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini kolaylıkla sağlayacaktır,
 2. Kuruluş kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumları için acil durum hizmeti sağlamış olacaktır,
 3. Olayların etkisini olabilecek minumum seviyeye çekerek olası zararlardan Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelecektir.

Türkiye’de ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi; kuruluşunuzda geliştirebileceğiniz, şikayet nedenlerini ortadan kaldıracağınız alanları belirlemenize yardımcı olarak klavuzluk eden , müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlayan, daha geniş bir portföy için sunduğunuz hizmetten memnun kalınmasına olanak sağlayan yönetim sistemidir.

JİT Danışmanlığın sağlayacağı ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Danışmanlığı ile kuruluşunuz;

 1. ISO 10002 ile müşteri geri bildirimleri sayesinde firmanızın misyon ve vizyonuna yön vermede hedeflediğiniz doğrultuda ilerleme sağlanmış olacaktır,
 2. ISO 10002 standardının sağlamış olduğu müşteri geri bildirimleri sayesinde personellerinizin bilinçli ve dikkatli bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, şirket kültürüne uygun bir şekilde hizmet sağlanmasına olanak sağlanır,
 3. ISO 10002 ile müşteri bağlılığı artırılarak interaktif bir şekilde hizmet yönetim sisteminizin gelişimi sağlanır,
 4. ISO 10002 standardının sağlamış olduğu yetkinler ile müşterileri önemsemiş olduğunuz hissi rahatlıkla karşı tarafa yansımış olacak ve böylelikle tüm paydaşlarınızla güven ve istikrar içinde iş ortaklığı sağlamış olacaksınız.

Türkiye’de Dijital Dünya: E-Dönüşüm Danışmanlığı

E-önüşüm için yol haritasının hayata geçirilmesi sırasında gerçekleştirilecek projelerde teknik ölçeklendirme, sistem mimarisinin oluşturulması, değerlendirme ve projenin izlenmesi konularında ihtiyaç duyulan tüm danışmanlık ve kontrolörlük hizmetlerini sağlayarak belirlediğiniz hedeflere kolayca ulaşabilirsiniz.

JİT DANIŞMANLIK olarak, GİB (T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yetkilendirilmiş özel entegratörlük için lisans hakkı alınması süreçleri için alanında uzman kadromuzla danışmanlık hizmeti vermekteyiz. E-Dönüşüm çözümlerimiz içinde bulunan e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet uygulamalarında TURK FATURA adı ve logosu ile %100 yerli üretim olarak tescillenmiş olan dijital platformumuz ile dönüşüm süreçlerinizi hızlandırıp, zaman ve maliyet avantajı sağlıyoruz. Öte yandan şirketimiz yurt içi ve yurt dışında SAP, MICROSOFT ve ORACLE çözüm ortağı olup, bu ERP sistemleri ile de tamamen entegre bir şekilde çalışmaktadır.

Yetkin ve deneyimli mühendis kadromuzdan oluşan Ar-Ge ekibimiz ve kendi bünyemizde bulunan çağrı merkezi personellerimiz ile 7/24 hizmet vermekteyiz. Tüm e-Dönüşüm çözümlerimizde e-imza ve KEP adresi hizmetleri de tam entegre olarak sunulmaktadır. Müşteri memnuniyeti ve mükemmelliyetçi bakış açımızla kaliteyi ilke edinen bir firma olarak, doğru ve güvenilir hizmet anlayışla hareket etmekteyiz.

E-Dönüşüm olarak verdiğimiz hizmetler;

   1. E-Fatura (Türk Fatura),
   2. E-Arşiv Fatura (Türk Fatura),
   3. E-İrsaliye (Türk Fatura),
   4. E-Serbest Meslek Makbuzu (Türk Makbuz),
   5. E-Müstahsil Makbuzu (Türk Makbuz),
   6. E-Defter (Türk Defter),
   7. E-Defter Saklama (Türk Defter),
   8. E- Saklama (Türk Saklama),
   9. E-Mutabakat (Türk Mutabakat),
   10. Ön Muhasebe (Türk Hesap Programı),
   11. Resmi Muhasebe (Türk Muhasebe Programı),
   12. E-Yedekleme (Türk Saklama),
   13. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta),
   14. E-imza.

Türkiye’de Siber Güvenlik Danışmanlığı

JİT DANIŞMANLIK olarak Siber Güvenlik faaliyetlerindeki temel amacımız, gizlilik dereceli verilerinizin ve iş gücünüzün, yabancı ve erişim hakkı bulunmayan kötü niyetli üçüncü kişilere karşı korunmasıdır. Tüm bilgisayarlarınız, sunucularınız, mobil cihazlarınız, elektronik sistemleriniz ve iletişim ağlarınızdaki verileriniz dolaşım içindeyken olası kötü amaçlı saldırılara karşı korumaya yönelik yapılan tüm faaliyetlerdir. JİT DANIŞMANLIK, yetkin ve deneyimli kadrosu ile birçok alanda olduğu gibi Siber Güvenlik alanında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilgi, günümüzde en değerli varlık olarak yerini almaktadır. Bilginin gizliliği ve güvenliği ise bu kapsamda en önemli kriterler arasındadır. Bilgi güvenliği ve yönetimi belirli standartlar çerçevesinde yönetilmelidir. JİT DANIŞMANLIK olarak sunacağımız hizmet içeriklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 1. Sistem güvenliğini ve verilerin korunmasını sağlamak adına Penetrasyon /Sızma     Testi uygulamaları yapmak,
 2. İç denetimler, Penetrasyon Testi vb. uygulamalar sonrasında elde edilecek sonuçlar ile yönetim sisteminin sürdürülebilirliği sağlayıcı katkılar yapmak,
 3. Tüm bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik gibi güvenlik
 4. işlevlerini sağlayarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına göre çalışmak,
 5. Müşterilerden alınan/alınacak veri türlerini belirlemek üzere stratejiler oluşturmak,
 6. Veri envanteri oluşturmak,
 7. Ağ sistemlerindeki yapılandırılmış / yapılandırılmamış TÜM verileri tespit etmek,
 8. Kayıt altına alınmış kişisel verileri niteliklerine göre sınıflandırmak,
 9. Belli dönemlerde değerlendirme, gözden geçirme ve iç denetim faaliyetleri gerçekleştirmek.
 10. Belirtilen hedefleri sürdürülebilir şekilde uygulamak için teknolojiler, politikalar ve sistemler geliştirmek.

Türkiye’de Veri ve Veri Erişim Güvenliği

İşletmelerde veri güvenliği kadar veriye erişim güvenliği de üst seviyelerde tutulmalıdır. İçerden ya da dışardan veriye erişimler kontrollü olmadığı sürece  tam  anlamı  ile siber güvenlik sağlanmış olmayacaktır. JİT DANIŞMANLIK, sağlanan hizmet ile verinin sınıflandırılmasından erişimine kadar tüm süreçlerde yer alarak kontrollü bir alt yapı sağlamaktadır. Verilerin sınıflandırılması, gizlilik derecelerinin belirlenmesi, kurum ya da şirket içinde kullanıcı rollerinin tanımlanarak yetkilendirilmesi, erişim bilgilerinin kayıt altına alınması gibi süreçler için JİT DANIŞMANLIK, Bilişim alanındaki sahip olduğu uzmanlığını sizinle paylaşarak danışmanlık sunmaktadır.

Türkiye’de Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Bilgi günümüzde en değerli varlık olarak yerini almaktadır. Bilginin gizliliği ve güvenliği bu kapsamda en önemli kriterler arasındadır. Bilgi güvenliği ve yönetimi belirli standartlar çerçevesinde yönetilmelidir, sunacağımız hizmet içeriği aşağıdaki gibi tanımlanabilir;

 1. Sistemlerin güvenliğini ve verilerin korunmasını sağlamak adına Penetrasyon /Sızma Testi uygulamaları,
 2. İç denetimler, Penetrasyon Testi vb. uygulamalar sonrasında elde edilecek sonuçlar ile kurum yönetim sistemine sürdürülebilirliği sağlayıcı katkılar yapmak,
 3. Tüm bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik gibi güvenlik işlevlerini       sağlamak, yani Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standartlarına göre çalışmak,
 4. Müşterilerden alınan/alınacak veri türlerini belirlemek üzere stratejiler oluşturmak,
 5. Bir veri envanteri oluşturmak,
 6. Geçmişe dönük olmak üzere- ağ sistemlerindeki yapılandırılmış / yapılandırılmamış TÜM verileri tespit etmek,
 7. Kayıt altına alınmış kişisel verileri niteliklerine göre sınıflandırmak,
 8. Geçmişe dönük olmak üzere- verisi saklanmak istenen TÜM müşterilere ulaşmak ve kurumun niyetleri konusunda müşterileri bilgilendirmek,
 9. Veri işleme amaçları konusunda bilgilendirilen çalışanlar ve müşterilerin rızasını makul yöntemlerle almak,
 10. Yukarıdakilerin tamamını sürdürülebilir şekilde uygulamak için teknolojiler, politikalar ve sistemler geliştirmek,
 11. Belli dönemlerde değerlendirme, gözden geçirme ve iç denetim faaliyetleri gerçekleştirmek.

Türkiye’de Ağ ve Bulut  Güvenliği

Günümüzde bilgi çalmaya yönelik uygulamalar ve programlar konusunda her geçen gün daha da büyük tehditlerle karşılaşılmaktadır. Güvenlik her ne kadar bilgisayar ağlarında başlasa da, artık ağ tabanlı olmanın yanı sıra uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Bu durumda, şirketler için ağ bazında güvenlik sağlayan Firewall ve IPS gibi ürünler ile beraber, Web Güvenliği, Son Kullanıcı Güvenliği, Network Erişim Kontrolü, Veri Kaybı Önleme (DLP) çözümlerini de güvenlik bütününü tamamlayan parçalar olarak ele almak gerekmektedir. JİT DANIŞMANLIK, Bilişim Ağ güvenliği ve Bulut sistemlerindeki güvenlik yapılarına dair aşağıda belirtilen çözümler için alanında uzman kadrosu ile danışmanlık hizmeti sunmaktadır;

 1. Güvenlik Duvarı (Firewall) (Web Application Firewall, Network Firewall, Shield),
 2. IPS – IDS – DDoS – DoS,
 3. Web Filtreleme- Proxy,
 4. KMS (Anahtar Yönetim Sistemi),
 5. Cloud / OnPremise Active Directory,
 6. VPN, Identity Access Control Manager (Kimlik Erişim Yöneticisi),
 7. Resource Access Manager (Kaynak Erişim Yöneticisi),
 8. SSO (Tekil Giriş Anahtarı),
 9. Sertifika Yöneticisi (Certificate Manager),
 10. HSM (Donanımsal Şifreleme Modülleri),

Türkiye’de IOT (Internet Of Things) Sistemleri İçin Güvenlik Danışmanlığı

Nesnelerin İnterneti (IoT), internete bağlı cihazlar topluluğudur. Fotokopi makinesi, evdeki buzdolabı veya mola odasındaki kahve makinesi gibi geçmişte çevrimiçi olmayan elektronik cihazlar da dahil olmak üzere internete bağlanabilen tüm cihazları kapsar. Güvenli bir IoT altyapısı sağlayarak çalışanları, müşterileri, değerli operasyonel teknolojileri ve işletme yatırımlarını korumak için uçtan uca bir güvenlik yaklaşımı sergilenmesi gerekir. Bu cihazlara yetkisiz erişim, sadece verileriniz için değil, fiziki çalışma alanınıza hatta ticari ya da kişisel mahremiyetinize zarar verecektir. JİT DANIŞMANLIK, IoT güvenliği için, cihazlarınızı ve bağlantılarınızı korumak adına kademeli bir yaklaşım kullanılabilmesi için bilişim altyapıları ve iletişim hatları ile ilgili engin tecrübesi ile danışmanlığını sizlere sunmaktadır.

 1. Güvenlik Duvarı (Firewall) – (Web Application Firewall, Network Firewall, Shield),
 2. IPS – IDS – DDoS – DoS,
 3. Web Filtreleme- Proxy,
 4. KMS (Anahtar Yönetim Sistemi),
 5. Cloud / OnPremise Active Directory,
 6. VPN, Identity Access Control Manager (Kimlik Erişim Yöneticisi),
 7. Resource Access Manager (Kaynak Erişim Yöneticisi),
 8. SSO (Tekil Giriş Anahtarı),
 9. Sertifika Yöneticisi (Certificate Manager),
 10. HSM (Donanımsal Şifreleme Modülleri),

Türkiye’de Hukuki  ve    Adli  Danışmanlık Hizmetlerimiz

Bilişim Hukuku   Danışmanlığı

Teknolojinin ve internetin gelişmesi ile bilişim hukuku konusu daha sık gündemde var olmaya başlamıştır. Zira bilişim ile insan hakları arasındaki ilişkiden dolayı kişisel verilerin korunması noktasında bilişim hukuku önemli bir yere sahiptir. Değişen dünya düzeni ile ilgili olarak bilişim hukuku, her gerçek ve tüzel kişiler için önem arz etmekle birlikte, özellikle bilişim sistemlerini sıklıkla kullanan şirketlerin kendileri ve müşterilerinin bilgi güvenliği için korunmalarını ve zarar görmelerini engellemek adına bilişim hukukuna ilişkin hak ve yükümlülükler detaylı olarak bilinmeli ve bu hak ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bilişim hukuku konusunda hukuki danışmanlık desteği tam da bu noktada gereklidir. Bilişim dünyasının sınırsız yapısı karşısında gerçek ve tüzel kişilerin haklarının en doğru şekilde korunması ve oluşabilecek tüm zararların önüne geçilmesi ancak alanında uzman kişilerin danışmanlığı ile gerçekleştirilecek basit ve etkili yöntemlerle önlenebilecektir. JİT DANIŞMANLIK bünyesindeki avukatlarla sizlere hukuki konularda da danışmanlık sunmaktadır.

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması: KVKK (GDPR)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın temel amaçları arasında , kişisel verilerin işlenmesi noktasında başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların ilgili kanun hükümlerine göre düzenlenmesi gelmektedir. Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik alan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır olması gerekmektedir. Günümüzde hizmet veren firmaların, KVKK yükümlülüklerine tam anlamıyla uyumlu hale gelmeleri beklenmektedir.

   1. Danışmanlığımız tarafından şirket içi uyum analizlerinin yapılması,
   2. Danışmanlığımız ile şirket içerisinde KVKK uyumluluğu açışından izlenecek politikaların belirlenmesi,
   3. Veri ihlali halindeki protokollerin danışmanlığımız ile tespit edilmesi,
   4. Sözleşmelerin gözden geçirilip, değişiklik gerektiren durumlar için gerekli analiz çalışmalarının yapılması,
   5. Danışmanlığımız ile açık rıza belgelerinin oluşturulması,
   6. İdari süreç ile karşılaşılması durumunda; KVKK için verilecek bilgilerin gerek teknik gerekse hukuki açıdan doğru olmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması.

Kanuni bağlayıcılığa uyulmaması halinde; yaptırım ya da cezalara karşı tüm işletme, bünyesinde Kişisel Verileri Koruma konusundaki bilincin oluşturulması ve özellikle müşterilere ait kişisel verilerin sızdırılmasının önlenmesi amacı ile JİT DANIŞMANLIK firmamıza başvurarak gerekli desteği alabilmektedir.

Türkiye’de Adli Bilişim  Danışmanlığı

Adli Bilişim, Elektronik delilin yargı makamına ulaşana kadar olan tüm süreçleri kapsar. Adli Bilişim süreci sonunda bilişim sistemlerinden veya veri biriminden elde edilen veriler, çözümlenerek elektronik delil haline getirilmektedir. Elektronik ortamda izlerin takibi için Adli Bilişim bilimi ortaya çıkmıştır. Elektronik delilin, hukuka uygun olması  için adli prosedürlere göre işlem görmesi gerekmektedir. JİT DANIŞMANLIK olarak,  Adli Bilişim konusunda detaylı çalışmanın idari bir takım tedbir ve iş yapma felsefesi ile desteklenebilmesi aşamalarında, konusunda yetkin personellerimiz ile sizlere danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Adli Bilişim danışmanlığı ile kurumunuza sağlanacak hizmet kalemleri aşağıdaki gibidir;

   1.  Elektronik delillerin korunması noktasında kriter farkındalığının oluşturulması,
   2. Elektronik verilerinin usule uygunluğunun tespiti,
   3. ISO/IEC 27037:2012 belgesine uygunluğun sağlanması,
   4. KVKK kapsamında elektronik verilerin nasıl saklanması ya da imha edilmesi     noktasında farkındalığın oluşturulması,
   5. Elektronik delil niteliğinde olabilecek internete bağlı cihazların erişim yetkilerinin düzenlenmesi,
   6. Fraud Analizi (Sahtekarlık Analizi),
   7. Uzman Mütalaası (Bilirkişi Hizmeti)

Türkiye’de Bilişim Sistemlerine Ait Teknolojik  Çözümler  ve Altyapı  Danışmanlığı

Bilgi sistemleri çözümleri teknolojik yeniliklerin artması ve insanların iş, sosyal ve özel yaşamlarına entegre olması ile birlikte sürekli gelişen ve değişen dinamik süreçleri içermektedir. Teknolojinin birçok alana dahil olmasından ve kullanımından kaynaklanan veri artışı ile birlikte verinin bilgiye dönüştürülerek doğru yerde ve zamanda kullanılarak yönetilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda JİT DANIŞMANLIK aşağıdaki başlıklarda farklı sektörlere ve kullanım alanlarına göre özelleştirilebilen hizmetleri sunmaktadır.

Türkiye’de Bilişim Sistemleri İçin Teknolojik Altyapı Planlaması ve Sistem Mimarileri

Teknoloji kurum ve kuruluşların verimli ve efektif çalışmasında en önemli etken olarak yerini almaktadır. Bu kapsamda teknolojiden en verimli ve etkili fayda sağlamak adına her işletme doğru teknolojik altyapıya sahip olması gerekmektedir. Global dünyada esnek ve sorunsuz çalışan sistemler için doğru ve etkili altyapı kurulması bu sürecin temelini oluşturmaktadır.

Teknolojik Sistem ve Ağ altyapı projelerinizin ilk saha araştırmasından ve hata analizlerinden başlayarak sistemlerin eksiksiz tasarımına, uygulanmasına ve desteklenmesine kadar her aşamasında JİT DANIŞMANLIK olarak tüm aşamalarda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Altyapı çalışmalarınızı, sektörün önde gelen üretici firmaları ile esnek ve ölçeklenebilir olarak kurgulayabilir ve mevcut altyapınızın iş gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamadığını beraber belirleyebiliriz.

Türkiye’de Uçtan Uca Bilgi Sistemleri Danışmanlığı

Teknoloji, farklı ve değişken ihtiyaçları karşılamakla beraber, tek başına bir çözüm teşkil etmez. Değişken beklentilerin karşılanabilmesi için çözümlerin bütünleşik süreçlere göre üretilmesi gerekir. JİT DANIŞMANLIK olarak, Risklerin en aza indirgenmesi, yapılan bilişim yatırımlarından maksimum faydanın sağlanabilmesi ve markalardan bağımsız olarak bütünleşik bir çözüm önerisini içeren sistem entegrasyon hizmetleri için; proje yönetimi, gereksinim analizi, ihtiyaca özel sistemlerin tasarımı, kurumsal uygulama geliştirme çalışmaları, uyarlama ve entegrasyon, yazılım donanım ve ağ teknolojileri entegrasyonu, iletişim altyapısı kurulumu ve entegrasyonu, teknoloji danışmanlığı ve eğitimi ile entegre bir sistem yönetimi ve satış sonrası destek hizmetlerini uzman kadromuzla birlikte sağlamaktayız.

Türkiye’de Veri Merkezi Çözümleri

Veri Merkezi Çözümleri, kuruluşunuzun kritik önem taşıyan tesis ve ortamlarını planlamanıza ve yönetmenize TSE, ITIL, TIA, BICSI, UPTİME gibi standartlar çerçevesinde yardımcı olur. JİT DANIŞMANLIK olarak Veri Merkezi Çözümleri kapsamındaki hizmetlerimiz; değerlendirme, strateji ve tasarımdan başlayan ve uygulama ve işletme etkinliklerine kadar uzanan komple bir yelpazeyi kapsar. Veri merkezinizdeki yatırımlarınızı yönetmek, işletme performansınızı artırmak için gerekli bilgi birikimi, metodoloji ve araçlara sahip deneyimli ve yetkin personel kadromuz ile sağlanacak fizibilite çalışmaları, bütçe hesaplama, yer seçimi, aktif ve pasif cihazların tedariki, kurulumu, konfigürasyonu gibi anahtar teslim bir proje danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.

Türkiye’de Bulut Sistemleri  Çözümleri

Bir kurum ya da kuruluşun verilerinin, yazılımlarının, sanal bir sunucu üzerinde diğer bir deyimle bulut üzerinde saklanmasına ve bu verilere internet ortamından cihaz bağımsız olarak erişim sağlanmasına imkân sunan hizmetlere Bulut Bilişim Hizmetleri ya da Bulut Teknolojileri (Cloud Computing) denilmektedir. İşletmenizi Bulut Sistemlerine taşımadaki en önemli unsur; veri kaybı olmadan kesintisiz bir şekilde çalışan sistemlerin taşınması işlemidir. Bulut Bilişim Teknolojileri ile tüm bu işlemleri gerçekleştirmek ve maliyet tasarrufları yaratmak için danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Türkiye’de  Akıllı Şehirler  İçin  Çözüm Danışmanlığı

Türkiye’de  Akıllı Belediyecilik

“Teknolojinin sosyal ve iş yaşamına entegre olması ile birlikte akıllı şehir konsepti tüm ülkelerde hızlı bir şekilde tüm alanlarda uygulanmaya başlanmıştır. Akıllı Belediyecilik kapsamında sunulacak hizmetlerin akıllı şehir hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ön planda olan bilgi teknolojilerinin kullanımı, sürdürülebilir gelişme ve çevre dostluğu ile ilgili bileşenlerin birleştirilmesinden oluşmaktadır. JİT DANIŞMANLIK akıllı şehir konseptinde sunduğu hizmetleri öncelikle belediyelerde uygulayarak şehir konseptine uygun uyarlamalara yönelik çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:

   1. Çevre kirliliği ve güvenliği çözümleri
   2. Ulaşım sorununu gidermeye yönelik çözümler (trafik, park, vb..)
   3. Enerji tüketimini yönetebilen ve izleyebilen çözümler
   4. Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve sunumu için akıllı çözümler
   5. Su tüketimini yönetebilen ve izleyebilen çözümler
   6. Kentsel dönüşüm için akıllı çözümler ve öneriler

Türkiye’de  Akıllı Çevre Güvenlik Sistemleri Danışmanlığı

Akıllı Çevre Güvenlik Sistemleri, korunacak mekanların en dış bölgesini (bahçe, duvar, çit gibi) çevreleyen hat boyunca, mevcut elektronik güvenlik sistemlerine entegre edilerek tesis edilir. Böylece, tehdidin izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi, belirlenen sınırların izinsiz olarak aşıldığı noktaya otomatik olarak yönlendirme yapılabilmesi ve şüpheli durumların incelenebilmesi için geçmişe dönük alarm kayıtlarının operatör bazında arşivleme yapılabilmesi sağlanır. İhlal veya şüpheli durumlarda yapay zekalı sistemler ile anlık müdahale ve önlemler alınarak sistem güvenliği en üst seviyeye çıkarılmaktadır.

JİT DANIŞMANLIK olarak Akıllı Çevre Güvenlik Sistemleri kapsamında sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir:

   1. Çevre güvenliği ve fiziksel izinsiz giriş tespitleri,
   2. Video izleme benzeri diğer teknolojilerle birlikte, otomatik kamera izleme, zoom, nesne sınıflandırması,
   3. Genel haritalar üzerinde görselleştirme ve benzerleri sayesinde otomatik, gelişmiş doğrulama ile bir araya getirilmiş yüksek tespit kalitesi,
   4. Kritik altyapı bölgelerinde daha iyi güvenlik sağlamak,
   5. Birden fazla güvenlik teknolojisini bir araya getirmek,
   6. Gelişmiş uyarı amacıyla iç mekân tespit sistemleri ,
   7. Video izleme ve analiz sistemleri,
   8. Bütünleşik güvenlik çözümleri.

Türkiye’de Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlığı

Gelişen teknolojinin insan yaşamına entegre olması noktasında farklı çözümler ile birlikte yönetilme süreçleri işletilmektedir. Teknolojideki gelişmeler sayesinde yenilikçi, güvenli ve rahat bir yaşamın sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda JİT DANIŞMANLIK olarak akıllı ulaşım sistemleri sistemlerinde sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:

 1. Yol Durumuna Göre Uyumlu Çözümler,
 2. Uzak Kontrol ve Veri Toplama İstasyonları,
 3. Çeşitli Haberleşme Sistemleri ile Uyumluluk,
 4. Elektronik Denetleme Sistemleri Kurulumu (Hız Radarları, Plaka Tanımlama Sistemleri, Ortalama Hız Koridorları, Uyarı Sistemleri, Olay Algılama Sistemleri)
 5. Video Görüntü Yakalama ve İşleme Sistemleri,
 6. WEB/Mobil Cihaz Bilgi Sistemleri,
 7. Kontrol Merkezi Tasarımı ve Kurulumu,
 8. Anlık ve ortalama hız kontrolleri, yol güzergâhı üzerinden otomatik olarak alınan değişken yol ve trafik koşulları, hava durumuna ait veriler, gerekli uyarılar, yönlendirmeler, değişken mesaj ve trafikşaretleri ile trafiğin otomatik olarak yönetilmesi kapsamında yer alan çalışmalar.
 9. Toplu ulaşım için optimizasyon çözümleri, kişi sayım ve kapasite kontrol sistemleri

Türkiye’de  Akıllı Çevre Güvenlik Sistemleri Danışmanlığı

Daha etkin ve otomatikleştirilmiş, verimliliği ölçülebilir ve akıllı sistemleri getiren IoT platformları ile yüksek hız ve verimlilik sağlanabilmektedir. Bir şehirde yer alan tüm yapılar için toplumun; barınma kalitesi, konut kalitesi, yapı güvenlik önlemleri, yapı iklimlendirme ve enerji sistemleri gibi temel ihtiyaçlara akılcı ve teknolojik bir yaklaşımla dokunarak, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sistemler için JİT DANIŞMANLIK olarak sizlere yaratıcı projelerde danışmanlık sunmaktayız.

Şimdi Ara Bir danışmanla iletişime geçin
www.hizlibul.com-6186505www.hizlibul.com-6186505

Bu site çerezler kullanmaktadır.